НАСЛОВНА » О НАМА

Модернизација и организационе промене

Здравствена установа Апотека „Београд“ послује у веома динамичном и транзиционом окружењу.

Како би на најбољи начин остварила своју мисију и визију, и на свим нивоима деловала у циљу унапређења здравља, повећала доступност и квалитет услуге, реализовала је бројне пројекте на модернизацији пословања.

У периоду од 2007 године, у Апотеци „Београд“ спроводи се реорганизација у начину извођења пословних активности, промена корпоративне културе, политике друштвене одговорности, промене у финансијском управљању и контроли, измена начина управљања и читав низ других промена. Одлучено је да кључна организациона промена буде увођење нове политике савременог система обезбеђења квалитета организације, пословних и управних процеса. Све ово се спроводи у складу са захтевима стандарда СРПС ИСО 9001:2008, као и у складу са законским прописима из области фармације, финансијског пословања, радних односа и др. Циљ је да се испуне захтеви корисника, запослених и свих заинтересованих страна

Apoteka Beograd - Modernizacija

При увођењу система менаџмента квалитетом према захтевима стандарда СРПС ИСО 9001:2008, интегрисани су и захтеви Добре апотекарске праксе, Добре дистрибутивне праксе, Добре лабораторијске праксе и Добре произвођачке праксе.

Прихватање и увођење нове политике квалитета генерисало је друге, нове организационе промене, а пре свега: интеграцију система менаџмента квалитетом, нов визуелни идентитет организације, нову стратегију и систем интерног информисања и комуницирања, нову политику и праксу обучавања и развоја компетентности запослених, нову методологију оцене добављача, систем друштвене одговорности организације.

Увођењем 2009. године новог модерног визуелног идентитета као знака распознавања Апотека „Београд“ и једног од симбола града Београда, на најбољи начин је показана одлучност да се увек брже напредује од других.

Обележавање апотека новим знаком удахнуло је апотекама нови сјај, издвојило их од конкуренције, а запосленима пружило додатну енергију за рад и нова унапређења.

Као што и приличи, апотека која носи епитет прве и најстарије, опет је била лидер у иновацијама. Овог пута, с новим концептом, тзв. англосаксонским типом апотеке. Применом овог концепта уклања се „рецептурно“ стакло као својеврстан вид баријере и стиче се поверење у савет стручног лица, фармацеута, а самим тим ствара се лојалност купца. Како би се омогућило фармацеуту да се што више посвети пацијенту, у сарадњи са Републичким заводом за здравствено осигурање, од марта 2008. спроводи се пројекат „Дата матрикс“ брзе обраде рецепата.

Како би објединили бригу о здрављу запослених и пацијента, али и бригу о животној средини, Апотека „Београд“  2010.  године  имплементира интегрисани систем менаџмента према стандардима: СРПС ИСО 9001:2008, СРПС ИСО 14001:2005 и СРПС ОХСАС 18001:2008. Као још једна потврда да су запослени најважнији ресурс, од 2008. године Апотека „Београд“ у свом тиму има и психолога, чиме је управљање људским ресурсима добило нов квалитет: процес селекције се обавља по највишим стандардима, било да је реч о одабиру запослених са квалитетима лидера, стипендиста Апотеке „Београд“, промени радног места или новом запошљавању. Такође, постављени су стандарди организационе културе Апотеке „Београд“ кроз Кодекс понашања, формирана је База знања Апотеке „Београд“ која садржи релевантне информације о интерним и екстерним едукацијама, стручним радовима, студијским посетама, чланцима из делокруга рада појединих сектора или из области менаџмента.

Све ове активности, као и низ других у оквиру акција промоција здравља и спровођења политике друштвене одговорности, резултирале су не само добрим финансијским показатељима пословања већ још важнијим показатељима задовољства корисника услугом и саветом који добију у апотеци –корисници у континуитету исказују висок проценат задовољства кроз анкете које се спроводе сваке године.

Нови знак Здравствене установе Апотека „Београд“

Apoteka Beograd - Misija i vizija

Нови знак чине четири симболичка елемента, који заједно представљају идејну целину:

Apoteka Beograd - Misija i vizija

капсула

(двобојна, хоризонтална) својим обликом упућује на фармацеутску индустрију 

Apoteka Beograd - Misija i vizija

крст

(бели, на десној, плавој половини капсуле) симбол је медицинске помоћи
Apoteka Beograd - Misija i vizija

боје црвена-бела-плава

изведене су из грба града Београда јер Апотека „Београд“ представља бренд престонице Србије
Apoteka Beograd - Misija i vizija

типографија

је исписана у фонту који, и у ћирилици и у латиници, оставља јасан и чист утисак, примерен за апотекарску праксу

Apoteka Beograd