НАСЛОВНА » О НАМА

ИМС (интегрисани систем менаџмента)

Трајно опредељење Апотеке «Београд» је пружање фармацеутске здравствене заштите према захтевима Добре апотекарске праксе и савремена пословна организација према стандардима система менаџмента који обухвата квалитет пословања, заштиту животне средине и безбедност запослених и здравље на раду, а за постизање крајњег циља - задовољства корисника.

 

Апотека «Београд» је донела одлуку да успостави, имплементира, документује и одржава Интегрисани систем менаџмента (ИМС) и континуирано побољшава све радне процесе у циљу унапређења перформанси, односно ефикасности и ефективности система. Све ово се спроводи у складу са захтевима стандарда СРПС ИСО 9001:2008, СРПС ИСО 14001:2005, СРПС ОХСАС 18001:2008, као и законских прописа из области фармације, екологије, заштите на раду, финансијског пословања, радних односа и др. У складу са тим, одлуке менаџмента се доносе са циљем испуњавања захтева корисника, запослених и свих заинтересованих страна.

 

 

 

 

Политика ИМС Апотеке «Београд»

 • Рад у складу са законском регулативом
 • Пружање фармацеутске здравствене заштите (ФЗЗ)
 • Континуиране активности у апотеци на промоцији здравља и превенцији болести
 • Одговорно снабдевање становништва и здравствених установа лековима, медицинским средствима, традиционалним и биљним лековима, хомеопатским лековима, дијететским производима, мерним инструментима, предметима опште употребе и другим производима значајним за здравље људи
 • Јасно позиционирање апотека као важног елемента у систему примарне здравствене заштите – обезбеђивање боље доступности ФЗЗ грађанима
 • Апотека «Београд» је опредељена да дистрибуира само квалитетне производе који задовољавају, и уколико је могуће превазилазе очекивања купаца и на тај начин обезбеђује очување здравља становништва
 • Израда и развој магистралних и галенских лекова-препарата у апотекама у складу са принципима Добре апотекарске (ДАП) и Добре произвођачке праксе (ДПП), а у складу са захтевима корисника, оснивача и тржишта
 • Контрола сировина и производа у акредитованој Лабораторији за испитивање и контролу Апотеке «Београд»
 • Сагледавање очекивања и захтева запослених, уз излажење у сусрет њиховим потребама у складу са текућим могућностима пословања и мотивација запослених у складу са могућностима
 • Остваривање ефикасне комуникације на свим организационим нивоима
 • Праћење савремених достигнућа у области фармације и континуирани професионални развој и усавршавање запослених у складу са планом обуке
 • Савремен информациони систем који прати потребе у погледу контроле матерјално-финансијског пословања и подржава несметано одвијање и унапређење свих радних процеса
 • Континуиране активности свих сектора на стварању услова за рентабилност и солвентност Апотеке «Београд»
 • Рад на превенцији загађивања животне средине и сталном унапређењу
 • Набавка опреме која нема или има минималан утицај на животну средину и здравље људи
 • Рад на контролисању и смањењу употребе енергетских ресурса, као и емисије штетних материја у околину
 • Праћење ризика имајући у виду аспекте свих заинтересованих страна (запослених, корисника, посетилаца, извођача радова итд.)
 • Примена мера БЗР у функцији спречавања повреда на раду и професионалних обољења

 

Пословна политика Апотеке „Београд“ укључује и заштиту животне средине као део укупне друштвене одговорности Установе.

 

Апотека «Београд» је успоставила, примењује и одржава поступак за идентификовање аспеката животне средине у односу на своје активности, које може да контролише и на које може да утиче, узимајући у обзир планирани или нови развој, нове или измењене процедуре израде лекова-препарата или вршења услуга, ради одређивања оних аспеката који имају, или могу имати, значајан утицај на животну средину.

Дефинисана је методологија за вредновање аспеката животне средине што омогућава да се приликом утврђивања општих циљева заштите животне средине првенствено узму у обзир аспекти који имају значајан утицај на животну средину:

-          опасни отпад (фармацеутски отпад, органски растварачи)

-          неопасни амбалажни отпад (ПЕТ, МЕТ, папир, меке фолије)

-          потрошња природних ресурса (електрична енергија и гориво)

-          емисије у воду (отпадне воде).

Поред тога, препознати су и други аспекти животне средине, као што су друге врсте отпада које се генеришу (електрични и електронски отпад, отпад од возног парка), емисије у ваздух (продукти сагоревања), тонери, набавка материјала и опреме који могу утицати на животну средину.

У циљу смањења утицаја наведених аспеката на животну средину, израђене су процедуре и упутства за управљање опасним и неопасним отпадом, а примењене су и мере за уштеду горива и електричне енергије.

Организују се периодична мерења емисија у ваздух и отпадних вода, чији су резултати у дозвољеним границама.

Збрињавање свих врста отпада који се генерише у Апотеци “Београд” се организује редовно, тако да се све врсте отпада предају овлашћеним оператерима уз Документ о кретању отпада.

Поред наведеног, Апотека “Београд” свој утицај на животну средину смањује водећи рачуна о томе да се при набавци материјала и опреме као што су кесе, елетрични уређаји, аутомобили, гуме, сијалице, средства за прање и дезинфекцију и друго, набавка увек врши тако да се води рачуна да утицај набављених средстава на животну средину буде минималан.

 

Apoteka Beograd