NASLOVNA » Aktuelno

OTVORENO PISMO APOTEKE BEOGRAD UPRAVI ZA JAVNE
NABAVKE

Apoteka Beograd je, zbog izjave koju je direktor Uprave za javne nabavke dao 24.04.2013.godine, u dnevniku televizije B92, prinuđena da se ovoj upravi obrati na ovakav nacin.

Pre svega želimo da naglasimo da Apoteka Beograd apsolutno ne pokušava da izbegne primenu Zakona o javnim nabavkama, a što proističe iz date izjave, već jednostavno traži da se jasno utvrde status i obeveze apoteke ceneći delatnost koju obavlja. To, između ostalog podrazumeva, da Uprava za javne nabavke sa drugim nadležnim organima utvrdi ispisak naručilaca i spisak izuzetaka od primene zakona, a što nije blagovremeno urađeno, pa na sajtu uprave se još uvek može pročitati „da su spiskovi u izradi“. Pri tom napominjemo da je apoteka zvaničnu prijavu za izuzimanje upravi podnela još 31.01.2013.godine, na osnovu njihovog javnog poziva, ali očigledno uprava nije izvršila svoju zakonsku obavezu iako se zakon primenjuje od 1.aprila. Postavlja se logično pitanje-kako je moguće da apoteka počne primenu zakona, a da nije rešeno predhodno pitanje – da li je apoteka naručilac, odnosno da li je izuzeta od primene zakona, a što je i obaveza Uprave za javne nabavke.

Konstatacija u izjavi direktora Uprave za javne nabavke da za nastašice lekova u apotekama nema razloga, jer apoteke mogu nabavljati lekove kako su to radile i poslednjih deset godina u najmanju ruku cenimo malicioznom, obzirom da se novi Zakon o javnim nabavkama primenjuje od početka aprila ove godine i da je za nepoštovanje istog predviđena i krivična odgovornost, koju rukovodstvo apoteke ne želi da preuzme.

Obzirom da se direktor Uprave za javne nabavke bavi apotekom u poslednjih 10 godine, nalazimo za potrebno da se osvrnemo i na taj period, u kom smislu naglašavamo sledeće:

Apoteka Beograd je državna, odnosno gradska ustanova koja sve svoje obaveze za poreze, doprinose, zarade za zaposlene i sve svoje obaveze prema dobavljačima, od kojih su mnoga javna preduzeća čiji su osnivači država ili lokalna samouprava, izmiruje u dan tačno. Takođe smo društveno odgovorna ustanova koja je kao jedan od svojih osnovnih ciljeva definisala zakonitost u radu, i nikada se ne bismo obratili medijima da smo u prepisci i u direktnim kontaktima sa nadležnima, mogli da rešimo problem sa javnim nabavkama lekova. U prilog činjenici da nismo imali nameru da kršimo ni Zakon o javnim nabavkama, govori to da smo se Upravi za javne nabavke i svim ostalim nadležnim organima kontinuirano obraćali sa zahtevima za davanje mišljenja i tumačenja na temu ovog Zakona, kao i činjenica da Apoteka Beograd raspisuje tendere za sva dobra koja nabavlja za krajnju potrošnju.

Apoteka Beograd je 2003.godine posle stupanja na snagu prvog Zakona o javnim nabavkama, koji nije predviđao izuzeće za nabavke radi dalje prodaje, sprovela restriktivni postupak uz stalne konsultacije sa Upravom. Zbog konstantnih problema u sprovođenju, a na koje se ukazuje i sada, na zahtev zainteresovanih strana, 01.07.2004.godine izvršene su izmene Zakona kojima je uvedeno ovo izuzeće. Od tada pa do danas, obraćali smo se Upravi za javne nabavke, kao organu čiji je jedan od zadataka koji mu je država dala u nadležnost prilikom formiranja, i stručna pomoc i edukacija kadra za primenu Zakona, sa pitanjima na temu da li se Zakon o javnim nabavkama primenjuje na nabavke lekova koji se izdaju na recept i načine primene istog. Na osnovu izmena zakona iz 2008.godine u martu 2009. godine smo, po tada važećem Zakonu, Upravi za javne nabavke dostavili spisak dobara na koji ćemo primeniti izuzetak od primene, a koji postoji i u sada važećem Zakonu - nabavka radi dalje prodaje. Na tim spiskovima su bili i lekovi koji se izdaju na recept. Uprava nam nije osporila to pravo. Posle sledećih izmena Zakona kojima se ukida dostavljanje spiskova dobara na koje će se primenjivati izuzetak, ali se uvodi termin posebna i isključiva prava, postavljamo Upravi za javne nabavke pitanje, da li se izuzetak za nabavke radi dalje prodaje primenjuje na nabavke lekova koji se izdaju na recept. Opet od Uprave ne dobijamo nikav odgovor, a od Ministarstva finansija dobijamo odgovor da se taj izuzetak primenjuje pod uslovom da Apoteka nema posebna i isključiva prava. Pošto tek najnoviji Zakon o javnim nabavkama sadrži definiciju tih prava, postavili smo odmah dodatno pitanje i Upravi i Ministarstvu finansija, da li Apoteka Beograd ima posebna i isključiva prava i na to pitanje ne dobijamo nikav odgovor. 15.01.2010.godine Ministarstvo finansija izdaje mišljenje kojeg su se pridržavale sve državne apoteke, a kojim se utvrđuje da se na nabavke lekova koji služe za dalju prodaju, pa i lekova koji se izdaju na recept, primenjuje izuzeće od primene Zakona.
Od kada smo od DRI krajem decembra 2012. godine dobili preproruku da na nabavku lekova koji se izdaju na recept primenjujemo Zakon o javnim nabavkama i od kada smo dobili mogućnost da procitamo predlog najnovijeg Zakona, obracali smo se samo Upravi za javne nabavke 10 puta i to od januara pa do danas, sa pitanjima o načinu primene Zakona uključujući i prijavu koju smo 31.01.2013.godine, na javni poziv Uprave za javne nabavke dostavili da budemo uvršteni na spisak izuzeća od primene Zakona po istom osnovu. Navedeni spisak, iako je zakonski rok za njegovo donošenje istekao, Uprava jos uvek nije utvrdila. U međuvremenu smo na zahtev Zavoda za javno zdravlje Batut dostavili plan potreba lekova za 2013.godinu radi sprovođenja centralizovanih javnih nabavki. Prvo mišljenje kojim se definiše obaveza sprovođenja Zakona o janvim nabavkama na nabavke lekova koji se izdaju na recept dobili smo od Ministarstva finansija  krajem februara 2013.  godine, a od Uprave za javne nabavke 22.04.2013.godine.

Posle objavljivanja nalaza i preporuke DRI počinje da se dovodi u pitanje i sama delatnost Apoteke, od toga da one nisu trgovine iako im je to registrovana delatnost, preko toga da apoteke ne vrše promet robe već pružaju usluge, iako je svim relevantnim zakonima definisano da apoteka vrši promet na malo lekova i ostale robe i niz dugih pitanja, znači jedno opšte zamešateljstvo, naročito kada se ima u vidu da  se ta ista pitanja ne postavljaju kod apoteka izvan Plana mreže tj. kod privatnih apoteka, iako je jedina razlika izmedju njih i državnih u osnivaču, a ne u delatnosti koja je i kod jednih i kod drugih utvrđena Zakonom o zdravstvenoj zaštiti kao farmaceutska zdravstvena zaštita.

Naglašavamo jos jednom, a na to smo ukazivali sve vreme, da primena Zakona o javnim nabavkama bez njegovih izmena ili dodatnih mišljenja, direktno dovodi Apoteku Beograd u situaciju da krši zakon o Zdravstvenom osiguranju koji definiše obavezu apoteka da imaju sve lekove sa Liste lekova, i u situaciju da ne može da vrši delatnost za koju je osnovana –snabdevanje stanovništva lekovima koji su pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Iz svega proizilazi da je Apoteka Beograd dovedena u potpunu pravnu nesigurnost i da je onemogućena da poštuje svoje maticne zakone, Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zdravstvenom osiguranju, ukoliko primenjuje Zakon o javnim nabavkama.

Još jednom ističemo da je resorno ministarstvo - Ministarstvo zdravlja, shvatilo problem apoteka u primeni Zakona o javnim nabavkama, i zato se  obratilo Upravi da apoteke budu izuzete od primene Zakona samo do sprovodjenja centralizovanih javnih nabavki. Napominjemo da su državne apoteke na sopstveni zahtev uvrstene na spisak ustanova za koje ce država sprovoditi centralizovane javne nabavke.

Na kraju ponavljamo da su cene lekova sa Liste lekova pod direktnom državnom kontrolom, tj. da su kako cene tako i maloprodajne marže za ove lekove definisane Uredbama i Odlukama Vlade RS, kao i Pravilnikom o listi lekova kojim se utvrđuju veleprodajne cene leka, na koje Apoteka dodaje zakonom i ugovorom sa RFZO, utvrđenu maržu i pdv i tako dobija maloprodajnu cenu po kojoj lekove fakturise Fondu. Listom lekova je takođe utvrđena i participacija i procentualno učešće u ceni lekova koje placaju građani, i to kao procenat od cena lekova utvrđenih pravilnikom o Listi lekova.

Od januara pa nadalje smo pokušavali da zakažemo sastanak sa stručnim licima iz Uprave za javne nabavke kako bismo pojasnili svoj stav i molili da nam se pojasni sprovođenje zakona, ali u tome nismo uspeli. Takođe smo 25.03.2013.godine pokušali da zakažemo sastanak kome bi prisustvovali Ministarstvo zdravlja, DRI, Uprava za javne nabavke, RFZO i Filijala fonda za grad Beograd, Farmaceutska i Privredna komora. Pošto predstavnik Uprave za javne nabavke nije potvrdio svoj dolazak, otkazali smo sastanak, iako smo od Ministarstva zdravlja, RFZO i komora imali potvrdu prisustva.

Obaveštavamo sve zainteresovane strane da će Apoteka Beograd na svojoj internet strani objaviti sve dopise koje je na temu Zakona o javnim nabavkama poslala, kao i sva mišljenja koja je dobila.

Apoteka Beograd, posle svega iznetog, postavlja pitanje da li je potpuno slučajno, da se posle 10 godina postojanja Zakona o javnim nabavkama, ovo pitanje od strane Uprave za javne nabavke postavlja baš sada?       
                                                                            APOTEKA „BEOGRAD“
                                                                                    v.d. D i r e k t o r a
                                                                                    dipl.ecc.Dragana Simić

 

Apoteka Beograd