NASLOVNA » O NAMA

ИМС (интегрисани систем менаџмента)

Politika IMS Apoteke «Beograd»

 • Rad u skladu sa zakonskom regulativom
 • Pružanje farmaceutske zdravstvene zaštite (FZZ)
 • Kontinuirane aktivnosti u apoteci na promociji zdravlja i prevenciji bolesti
 • Odgovorno snabdevanje stanovništva i zdravstvenih ustanova lekovima, medicinskim sredstvima, tradicionalnim i biljnim lekovima, homeopatskim lekovima, dijetetskim proizvodima, mernim instrumentima, predmetima opšte upotrebe i drugim proizvodima značajnim za zdravlje ljudi
 • Jasno pozicioniranje apoteka kao važnog elementa u sistemu primarne zdravstvene zaštite – obezbeđivanje bolje dostupnosti FZZ građanima
 • Apoteka «Beograd» je opredeljena da distribuira samo kvalitetne proizvode koji zadovoljavaju, i ukoliko je moguće prevazilaze očekivanja kupaca i na taj način obezbeđuje očuvanje zdravlja stanovništva
 • Izrada i razvoj magistralnih i galenskih lekova-preparata u apotekama u skladu sa principima Dobre apotekarske (DAP) i Dobre proizvođačke prakse (DPP), a u skladu sa zahtevima korisnika, osnivača i tržišta
 • Kontrola sirovina i proizvoda u akreditovanoj Laboratoriji za ispitivanje i kontrolu Apoteke «Beograd»
 • Sagledavanje očekivanja i zahteva zaposlenih, uz izlaženje u susret njihovim potrebama u skladu sa tekućim mogućnostima poslovanja i motivacija zaposlenih u skladu sa mogućnostima
 • Ostvarivanje efikasne komunikacije na svim organizacionim nivoima
 • Praćenje savremenih dostignuća u oblasti farmacije i kontinuirani profesionalni razvoj i usavršavanje zaposlenih u skladu sa planom obuke
 • Savremen informacioni sistem koji prati potrebe u pogledu kontrole materjalno-finansijskog poslovanja i podržava nesmetano odvijanje i unapređenje svih radnih procesa
 • Kontinuirane aktivnosti svih sektora na stvaranju uslova za rentabilnost i solventnost Apoteke «Beograd»
 • Rad na prevenciji zagađivanja životne sredine i stalnom unapređenju
 • Nabavka opreme koja nema ili ima minimalan uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi
 • Rad na kontrolisanju i smanjenju upotrebe energetskih resursa, kao i emisije štetnih materija u okolinu
 • Praćenje rizika imajući u vidu aspekte svih zainteresovanih strana (zaposlenih, korisnika, posetilaca, izvođača radova itd.)
 • Primena mera BZR u funkciji sprečavanja povreda na radu i profesionalnih oboljenja

Aspekti životne sredine

Poslovna politika Apoteke „Beograd“ uključuje i zaštitu životne sredine kao deo ukupne društvene odgovornosti Ustanove.

Najvažniji aspekti životne sredine koje je Apoteka „Beograd“ identifikovala su: opasni otpad - farmaceutski otpad i organski rastvarači, električni I elektronski otpad, posebno neopasni otpad koji ima uticaja na životnu sredinu - papirni i ambalažni otpad. Takođe postoji uticaj na potrošnju prirodnih resursa  (električna energija, papir, voda), emisija u vazduh (motorno gorivo) i emisija u vodu (otpadne vode).

U cilju smanjenja uticaja navedenih aspekata na životnu sredinu, izrađene su procedure i uputstva za upravljanje opasnim i neopasnim otpadom, a primenjene su i mere za uštedu goriva i električne energije. Organizuju se periodična merenja emisija u vazduh i otpadnih voda, čiji su rezultati u dozvoljenim granicama.

Zbrinjavanje svih vrsta otpada koji se generiše u Apoteci Beograd se organizuje svake godine. Sve vrste otpada se predaju na dalji tretman ovlašćenim operaterima uz Dokument o kretanju otpada.

Kontinuirana aktivnost u Apoteci „Beograd“ je prikupljanje papirnog otpada i njegova predaja ovlašćenom pravnom licu na reciklažu.

AKTUELNO
13.11.2015 | Београд
  Поштовани суграђани,Апотека...